Služby

1. GENERÁLNÍ OPRAVY, STŘEDNÍ OPRAVY, MODERNIZACE STROJŮ
Při realizaci generální opravy (popř. modernizaci) opravované zařízení celé demontujeme, očistíme a zkontrolujeme všechny jeho části. Pokud jsou některé jeho části poškozeny nebo opotřebeny, tak je nahradíme novými. Zastaralé komponenty nahradíme novými, aktuálně používanými moderními díly a materiály. Při střední opravě neopravujeme zařízení jako celek, ale provedeme pouze opravy, které si odsouhlasíme se zákazníkem, tak aby zařízení bylo opět funkční, a aby se maximálně prodloužila jeho životnost. Součástí oprav je samozřejmě i zajištění dodávky náhradních dílů.
2. LASEROVÝ INTERFEROMETR XL 80 RENISHAW
Měření a zhotovení protokolu s pomocí moderního přístroje od firmy RENISHAW s přesností lepší než +/- 0,5 ppm v celém rozsahu podmínek měření. Zákazníkům tak můžeme nově nabídnout měření polohy, opakovatelnosti, přímosti, rovinnosti a seřizování obráběcích strojů za pomocí nejmodernější techniky.
3. STĚHOVÁNÍ STROJŮ, STAVBY STROJŮ
Zajistíme demontáž, přepravu a uvedení stroje do provozu. Naši pracovníci sami provedou, popřípadě vypomohou se správnou montáží a uvedením do provozu nejrůznějších typů strojů. Naší prioritou je zajistit zákazníkům správné ustavení stroje. Neodborná stavba stroje může mít za následek nesouosost a geometrické nepřesnosti, což posléze vede ke zmetkovosti a v krajním případě může způsobit i havárii stroje.
4. BEZDRÁTOVÉ ZAŘÍZENÍ Ballbar QC20
Měření a zhotvení protokolu za pomocí moderního diagnostického a měřícího systému, který umožní zjistit stav geometrické přesnosti stroje a zjistit zdroje chyb. Přesnou diagnostikou zdrojů chyb pomáhá ke zkrácení doby odstávky stroje na nutné minimum.
5. ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ OBSLUHY A ÚDRŽBY
Pro naše zákazníky zaškolíme obsluhu stroje na používání a ovládání řídících systémù HEIDENHAIN a SIEMENS. Předvedeme jak správně pečovat o stroj, jak diagnostikovat závady, aby se eliminovaly prostoje způsobené drobnými závadami, a nedocházelo tím ke zbytečným ekonomickým ztrátám. Školení provádí pracovníci s vysokou kvalifikací a zkušenostmi získanými dlouholetou praxí při stavbách a opravách obráběcích strojů.
6. ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY
Jedná se o nejrychlejší službu zákazníkovi. Jsme schopni zajistit zřízení a provozování dálkové diagnostiky na strojích vybavených řídícími systémy od firmy HEIDENHAIN a SIEMENS. Tyto stroje jsou propojeny s naším pracovištěm pro dálkovou diagnostiku vybaveným PC s příslušným softwarem. Diagnostika je moderní nástroj, který slouží pro zvýšení produktivity práce. Umožňuje diagnostikovat všechny funkce stroje (PLC) a podmíněně i funkce řídícího systému ( např. kontrolu aktivních MP parametrů systému, TNC programy ..) Připojení ke stroji pomůže upřesnit případné poruchy stroje a/nebo systému. To umožní efektivněji a rychleji provést případný servisní zásah. V některých případech je možné závadu odstranit přímo „od stolu“ prostřednictvím diagnostiky ve spolupráci s obsluhou stroje.
7. SERVISNÍ PROHLÍDKY
Provedeme celkovou kontrolu a doseřízení jednotlivých funkcí stroje (mazání, chlazení, vyvažování apod.); dále celkovou kontrolu a doseřízení výměny nástrojů, kompletní kontrolu a seřízení geometrie, posouzení stavu opotřebitelných dílů; kontrolu a případné doplnění technických náplní. Pravidelné prohlídky, seřízení a údržba obráběcích strojů eliminuje vznik závažnějších poruch těchto strojů, které zpravidla vedou k výrobě zmetků nebo poruchám s delší odstávkou strojů a tím ekonomickým ztrátám.
8. PRODEJ A NÁKUP POUŽITÝH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Jsme schopni zajistit prodej i nákup použitých obráběcích strojů, jejich demontáž, dopravu a následné uvedení do provozu. Můžeme zákazníkům zprostředkovat transakci za využití leasingových organizací.
SERVIS A ÚDRŽBA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ | S.D. servis